TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐSÖK BEÍRATKOZÁSÁRÓL

 

Tankötelesek beiratkozásának időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Helye: Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola, 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.

Főépület, 1. emelet, könyvtár.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

- óvodai szakvélemény (a Jelentkezési lappal beérkezett) vagy

- tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye vagy

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.


Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára

-          valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy,

-          az iskola által szervezett etika oktatást igényli.

Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az óvodákban megkapott tájékozatató lapokon kérjük tüntessék fel, ha intézményünkbe kívánják beíratni gyermeküket!

 

Intézményünkben az igényeknek megfelelően már az első évfolyamtól idegen nyelvet ( angol, német, orosz ) oktatunk.

A hetedik évfolyamtól második idegen nyelv tanulására is van lehetőség.