Magyar Zászló                                             Európai Uniós zászló


TIOP-1.2.3-11/1-2012-0077

"Kitárul a világ"
Könyvekkel, számítógépekkel, internettel a tudásért, a tartalmas szórakozásért, az esélyegyenlőségért


2012. március 20-án került befogadásra az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által
2012. június 18-án tudtuk meg, hogy nyertünk

  A pályázatot készítették:
	- Molnár Katalin
	- Nagyné Szabó Katalin
	- Varga Zsuzsanna
	- Ádám Judit
	- Szabóné Juscsák Mária	

A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. szeptember 1. - A projekt megvalósításának befejezése: 2013. május 31. - Elnyert támogatási összeg: 5.500.000 Ft - Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2013. június 1. - Projekt fenntartás tervezett befejezése:2018. május 31.A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja, hogy olyan informatikai csomaghoz jusson az iskolai könyvtár, melynek segítségével kiépül egy, a szakmai munkát, szolgáltatásokat támogató könyvtári integrált rendszer. Ez a rendszer az internethez hozzáférő informatikai eszközök és források által nyújtható szolgáltatásokat biztosítana. A közös katalogizálás megvalósítása, mely keretében a hálózaton keresztül az azonos szakterületen működő különböző könyvtártípusok együttműködését tenné lehetővé, az iskolai könyvtárak szakmai információhoz jutását megsokszorozhatná. Több külső adatbázis biztosítása, különös tekintettel a pedagógiai tájékoztatás eszközeire és a közismereti, szakirányú képzés főbb információs forrásaira. A használói terek számának növelésével lehetőség lenne több tanulócsoport egyidejű elhelyezésére. Ezáltal a könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére. A tanulási nehézségekkel küzdő és gyengén látó gyerekek esélyegyenlőségének megteremtése kiemelt feladat.HUMÁN ERŐFORRÁS
Projektmenedzsment tagjai: - Projektmenedzser: Molnár Katalin - Pénzügyi vezető: Szabóné Juscsák Mária - Projektadminisztrátor: Nagyné Szabó Katalin
Megvalósító tagok: - Varga Zsuzsanna - Ádám Judit
A projekt célcsoportjai: - tanulók - pedagógusok
Fő tevékenységeink: - eszközök beszerzése - olvasósarok kialakítása - online könyvtári szolgáltatások

Fenntarthatóság Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, a könyveket és egyéb forrásokat biztosítja az iskolai közösség minden tagja számára, Egyúttal lehetővé teszi, hogy kritikus gondolkodóvá, a különböző típusú és formájú információhordozók hatékony használójává váljanak, és hozzáférjenek a szélesebb könyvtári és információs hálózathoz." Az UNESCO által 1999-ben elfogadott küldetésnyilatkozat egyértelműen meghatározza az iskolai könyvtár kettős alapfeladatát: egyrészt biztosítja tanulói és nevelői jogon az iskola alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen forrásokhoz és információkhoz való hozzáférést, másrészt olyan tanulási környezetet jelent, amely korszerű információhasználati, könyvtárhasználati tudást, szokásokat generál. A tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása mindig fontos szerepet játszott iskolánkban. Ennek színtere egy jól felszerelt könyvtár, ahol tanulási, információszerzési technikákat sajátítanának el diákjaink, melyek a továbbtanulásban is fontos szerepet játszanak. Az összefüggések felismerésében, az ismeretek hierarchikus rendszerezésében a könyvtári szakrend szolgálhat alapul. Az olvasóterem kialakításával közvetlen célunk a tanulási és olvasási nehézséggel küzdő gyerekek olvasási és verbális kommunikációs készségének fejlesztése, érdeklődésük felkeltése a könyvek iránt, szókincsük gyarapítása. Több lehetőség biztosítása számukra az értékes és hasznos ismeretekhez jutáshoz. Az olvasást a tanulás eszközeként tudják használni. Az olvasás örömének felfedeztetése az olvasás készségének automatizálásával. Közvetett célunk a helyzetükből adódó hátrányok csökkentése, pozitív énképük kialakításának segítése, önértékelésük fejlesztése, önbizalmuk növelése, meg tudjanak felelni a társadalmi igényeknek a mindenféle típusú szöveg megértésében, az esélyegyenlőség megteremtése a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésnél.

Esélyegyenlőség A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök: felolvasó szoftver. Iskolánkban leginkább olvasási nehézségekkel küzdő, esetleg gyengén látó diákok tanulnak. A felolvasó szoftver segítségével a kiválasztott könyvvel kudarc nélkül ismerkedhetnek meg, nem töltenek heteket néhány oldal elolvasásával, feladva, hogy belátható időn belül a végére érjenek.