Az EFOP-3.11.1-17-2017-00017 „Szülő –suli”pályázat lezajlott első szakaszának értékelése

 

 

Intézményünkben 2018. 02.01-től indult a pályázat megvalósítása, mely a lemorzsolódás csökkentésére irányult. 12 felső tagozatos tanulót beválogattunk a programba, elvégeztük velük a bemeneti mérést, amely eredményének alapján elkészültek a tanulók egyéni fejlesztési tervei. 2018. 03.01-én két hat fős kiscsoportban megkezdtük a fejlesztésüket.

Mindkét csoport tanulói heti rendszereséggel vehettek részt szövegértés/szövegalkotás, valamint matematika fejlesztő foglalkozásokon. Havonta egy alkalommal tanulásmódszertan órákon, játékos formában történt a tanulók közvetlen és közvetett fejlesztése. A tanuláshoz szükséges képességek (pl.: figyelem, emlékezet, gondolkodás) fejlesztése során a gyerekek nagyon aktívak és lelkesek voltak. A fejlesztés részét képezte a tanulók önálló tanulását, tanulási hatékonyságát támogató mnemotechnikák, (pl.: lánc módszer, történet-, és csoportosítás módszere, kutyanyelv, kampós memóriatechnika) valamint vázlatírási módszerek (pl.: tanulási táblázat, gondolattérkép, koncentrikus körök, kulcsszavak, stb.) megismertetése is.

A kis csoportlétszám hatékony munkát tett számukra lehetővé, egyéni-, páros-, és csoportmunkában egyaránt. A fejlesztést végző pedagógusok közelebbről megismerhették a tanulókat, könnyebben fény derült arra is, hogy milyen tanulási problémákkal, nehézségekkel küzdenek. Lehetőség nyílt a gyermekek egyéni fejlesztésére, személyre szabott feladatokkal, egyéni bánásmóddal. A tanulók és pedagógus között bizalmi légkör jött létre, bátrabban mertek kérdezni, mint a hagyományos tanítási órákon.

A tanév végén kimeneti méréssel zárult az első félév munkája, mely a tanulók pozitív irányú előrehaladását mutatta.

Fejlődött az IKT kompetenciájuk, idegennyelvi kompetenciájuk, szövegértési és matematikai kompetenciájuk, szociális kompetenciájuk, tanulási motivációjuk, önbizalmuk, önértékelésük.

A tanulókat mentoráló pedagógusok folyamatos kapcsolatot tartottak diákjaikkal, valamint a szülői házzal. Megbeszélték a felmerülő problémákat, nehézségeket; a mérések eredményeit, a tanulók fejlesztendő területeit, az egyéni fejlesztés útjait és módszereit.

A szülők, nagyszülők számára három alkalommal (április, május, június hónapban) megvendégeléssel egybekötött úgynevezett „Szülő-Klub” foglakozásokat tartottunk, melynek célja az iskola-szülő kapcsolatának erősítése, valamint a szülők, családok tájékoztatása, és támogatása volt.

Előadásokat hallgathattak meg, majd közös eszmecserén vehettek részt a tanulók szülei/hozzátartozói olyan témákkal kapcsolatban, mint a tanulást segítő eszközök és módszerek, a szülők szerepe a tanulásban, a szülői felelősségvállalás, az IKT technológiákban rejlő lehetőségek. Az előadások interaktívak voltak, lehetőség nyílt a szülők és pedagógusok közötti kötetlen beszélgetésre. A júniusban megtartott foglalkozás témája a fejlesztésben részt vevő tanulók félév alatt elért fejlődése, előre haladása volt.

Örömmel mondhatjuk, hogy az első félév során elvárt eredményeket, mutatókat sikerült teljesítenünk.

Debrecen, 2018. június 30.